Logo kurzu - Algoritmizace a programováníAlgoritmizace a programování

OOP


OOP je velmi důležitou zkratkou označující objektově orientované programování. Téměř všechny jazyky používané v současnosti umožňují alespoň do určité míry programovat objektově.

Objektový přístup se snaží přiblížit programování lidskému uvažování. OOP přesahuje rozsah tohoto kurzu, ale uvedeme zde alespoň základní rysy, abychom ho mohli později využít v programování. Přiblížíme si objektový přístup na tzv. tečkové notaci, která je často v OOP využívána. Základním kamenem programování je objekt – například soubor, proměnná. Pokud něco po objektu chceme, využijeme zápis objekt.příkaz (soubor.otevřiSe, obrázek.zvětšiSe apod.). Takto lze postupovat i dále – objekt se může skládat z více objektů (cd.prvniSkladba.prehrajSe, clovek.ruka.zvedni).

Pokud po objektu něco chceme, zasíláme mu zprávu. Zpráva může mít charakter určitého příkazu – pak hovoříme o zavolání metody, nebo se může jednat o stav – to se nazývá atribut (příkladem atributu objektu člověk může být jméno, datum narození apod.).

Často se může stát, že ne vše co objekt dokáže, má být přístupné. Tvůrce objektu může určit, na které zprávy bude objekt reagovat - tato vlastnost se nazývá zapouzdření (enkapsulace).